Aplikimi për certifikatën e sigurimit të personelit (CSP)

  1. Home
  2. /
  3. Aplikim për CSI/CSP
  4. /
  5. Aplikimi për certifikatën e sigurimit të personelit (CSP)

Pyetje të shpeshta

Menyra e aplikimit dhe lista e dokumenteve

Deklaratë ruajtje sekreti

Deklarate verifikimi

Model kërkese DSIK

Pyetësori i Sigurisë

Modelet e dokumenteve të aplikimit

VKM nr.188, date 4.3.2015

Shërbimi online i “Aplikimit për çertifikatën e sigurimit të personelit “CSP”, është në proçes.
Menu