Aplikimi për certifikatën e sigurimit industrial (CSI)

  1. Home
  2. /
  3. Aplikim për CSI/CSP
  4. /
  5. Aplikimi për certifikatën e sigurimit industrial (CSI)

NJOFTIM

Çdo ditë të Premte, nga ora 10.00 – 14.00, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), pranë zyrave të saj, përmes stafit të dedikuar, do të japë informacionin e nevojshëm për Përfaqësuesit Ligjorë të Operatorëve Ekonomikë të interesuar, lidhur me zbatimin e kërkesave të Vendimt të Këshillit të Ministrave nr. 542, datë 29.9.2021 “Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”. Ky orar do të shërbeje edhe për dorëzimin e kërkesës dhe të dokumentacionit të kërkuar ligjor në funksion të pajisjes me CSI e CSP.

Modelet e dokumenteve të aplikimit

  1. Aneksi 1- lista e dokumentave për certifikimin e OE
  2. Aneksi 2 – lista e personave të OE që do të pajisen me CSP
  3. Kërkesë për CSI
  4. PSI

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 542, DATË 29.9.2021 “PËR RREGULLAT, PROCEDURAT DHE KËRKESAT PËR MBROJTJEN E INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR GJATË PROKURIMIT NË FUSHËN E MBROJTJES DHE TË SIGURISË”

Menu