Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), është krijuar në bazë të ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar me ligjin nr. 9541, datë 22.5.2006 “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””.

DSIK i propozon Këshillit të Ministrave akte nënligjore për çështjet që lidhen me ruajtjen e informacionit të klasifikuar.

LIGJI Nr. 8457, Datë 11.02.1999
PËR INFORMACIONIN E KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR”
(Ndryshuar me ligjin Nr. 9541, Datë 22.05.2006)
(Ndryshuar me ligjin Nr. 25/2012, Datë 15.03.2012)

LIGJI Nr. 84/2016, PËR RIVLERËSIMIN KALIMTAR TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ligji  Nr.10/2023 PËR INFORMACIONIN E KLASIFIKUAR

 

Menu