Baza Ligjore

  1. Home
  2. /
  3. Baza Ligjore

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), është krijuar në bazë të ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar me ligjin nr. 9541, datë 22.5.2006 “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””.

DSIK i propozon Këshillit të Ministrave akte nënligjore për çështjet që lidhen me ruajtjen e informacionit të klasifikuar.

 

LIGJE
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
URDHËRA/UDHËZIME
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

Menu