Vendime të Këshillit të Ministrave

  1. Home
  2. /
  3. Baza Ligjore
  4. /
  5. Vendime të Këshillit të Ministrave

VENDIM Nr. 792, datë 28.12.2023

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE
DHE TË PROCEDURAVE PËR SIGURINË E INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR,
QË TRAJTOHET NË SISTEMET E KOMUNIKIMIT DHE INFORMACIONIT (SKI)”

VENDIM Nr. 263, datë 12.5.2021
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KLASIFIKIMIN E INFORMACIONIT “SEKRET SHTETËROR”

VENDIM Nr.690, datë 5.10.2011
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN KRIPTOGRAFIKE TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR””

VENDIM Nr. 502, Datë 23.06.2010
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR TRANSPORTIMIN FIZIK TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR””

VENDIM Nr. 312, Datë 16.03.2011
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PUNËN ME INFORMACIONIN E KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR”

VENDIM Nr. 189, Datë 4.03.2015
PËR SIGURIMIN FIZIK TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR”, TË NATO-S, BE-SË, SHTETEVE DHE ORGANIZATAVE TË TJERA NDËRKOMBËTARE

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 542, DATË 29.9.2021 “PËR RREGULLAT, PROCEDURAT DHE KËRKESAT PËR MBROJTJEN E INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR GJATË PROKURIMIT NË FUSHËN E MBROJTJES DHE TË SIGURISË”

  1. Aneksi 1- lista e dokumentave për certifikimin e OE
  2. Aneksi 2 – lista e personave të OE që do të pajisen me CSP
  3. Kërkesë për CSI
  4. PSI

VENDIM Nr. 81, Datë 28.01.2008
PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TË PROCEDURAVE PËR ASGJËSIMIN E INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR”
(Ndryshuar me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015)

VENDIM Nr. 662, datë 15.11.2017
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR DEKLASIFIKIMIN DHE ZHVLERËSIMIN E INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR”

VENDIM Nr. 58, Datë 29.01.2004
PËR ORGANIZIMIN E DREJTORISË SË SIGURIMIT TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR

VENDIM Nr. 377, Datë 31.05.2001
PËR SIGURIMIN E INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR” NË MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE
(Ndryshuar me vendimin Nr. 122, datë 17.02.2010)

VENDIM Nr. 836, Datë 14.10.2015
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PUNËN ME INFORMACIONIN E KLASIFIKUAR TË NATO-s DHE BASHKIMIT EVROPIAN”

VENDIM Nr. 188, Datë 4.03.2015
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SIGURIMIN E PERSONELIT”

Menu