Autoriteti Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar

Rr. “Ibrahim Rugova”, 1019, Tiranë, Shqipëri
+355 4 2242387

Kontakte të tjera:

Drejtori i VETTING-ut dhe Sigurimit Industrial

+355 4 2254922

Drejtori i Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrit Qendror

+355 4 2249373

Sektori i Kontrollit të Figurës për Subjektet e Rivlerësimit

+355 4 2228270

Sektori i Sigurimit të Sistemeve të Komunikimit dhe Informacionit

+355 4 2248832
Menu