Njoftim për Operatorët Ekonomikë të interesuar

NJOFTIM

Çdo ditë të Premte, nga ora 10.00 – 14.00, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), pranë zyrave të saj, përmes stafit të dedikuar, do të japë informacionin e nevojshëm për Përfaqësuesit Ligjorë të Operatorëve Ekonomikë të interesuar, lidhur me zbatimin e kërkesave të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 701, datë 22.10.2014 “Për miratimin e rregullave për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale”. Ky orar do të shërbeje edhe për dorëzimin e kërkesës dhe të dokumentacionit të kërkuar ligjor në funksion të pajisjes me CSI e CSP.

 

Artikujt e Fundit
Menu