Për dorëzimin e Deklaratave

Orari i pritjes në DSIK për dorëzimin e Deklaratave prej subjekteve të rivlerësimit sipas parashikimeve në Ligjin Nr.76/2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.8417, datë 21.10.1998, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar si dhe Ligjit Nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,do të jetë:

E Hënë e Premte ora 8:00-18:00

E Shtunë e Dielë ora 9:00-17:00

Njoftohen subjektet e rivlerësimit, në kuptim të ligjit Nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të plotësojnë Shtojcën 3, bashkëngjitur ligjit nr. 84/2016, “Deklaratën për Kontrollin e Figurës”, të publikuar në faqen zyrtare të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar.

Udhëzues Për Ligjin Nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”

DEKLARATA PER KONTROLLIN E FIGURES

Artikujt e Fundit
Menu